Platsen och verksamheten

Österåsen har varit plats för hälsofrämjande verksamhet i över 120 år; som sanatorium, sjukhus, konvalescenthem, hälsohem och idag som kompetenscenter för Livsstilsmedicin. Oavsett verksamhetens inriktning har platsens unika miljö alltid betraktats som viktig för patienters tillfrisknande och välbefinnande.
Österåsen uppskattas som ett natur- och kulturhistoriskt intressant besöksmål. Många imponeras av de historiska byggnaderna, parkmiljön, trädgårdarna och promenadvägarna med utsiktsplatser. Nipleden som löper längs Ångermanälven passerar naturreservatet Granvågsniporna och Österåsen. 
Österåsens historia ger en unik inblick i hur samhällets syn på sjukdomar och behandlingsmetoder har förändrats över tid.
Precis som på sanatorietiden är behovet av kunskap viktig idag
för att bemöta nutidens ohälsa. 

Föreningen vill stödja Österåsens sjukdomsförebyggande och rehabiliterande verksamhet samt bidra till att platsens unika natur- och kulturvärden bevaras.

 

Vad är Livsstilsmedicin?

Allmänläkaren Robert Hollsten förklarar:

Livsstilsmedicin är sjukvård som stöttar patienten i förändringsarbetet till mer hälsofrämjande levnadsvanor. Det kan handla om bättre kosthållning, anpassad fysisk aktivitet, minskat tobaksbruk eller hållbara rutiner för arbete, sömn och återhämtning.

Behandlingen är patientcentrerad, vilket betyder att individens förutsättningar och behov styr vilket stöd som erbjuds. Behandlingen ges individuellt och/eller i mindre patientgrupper.

På Österåsen pågick övergången från hälsohemsverksamhet till Livsstilsmedicin gradvis under flera år. All behandling sker idag utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet där målet är att patienten aktivt tar ansvar för sin egen hälsa.

Varför Livsstilsmedicin?

En grundläggande skillnad mellan Livsstilssmedicin och andra medicinska discipliner är enligt Robert Hollsten att fokus ligger på livsstilsrelaterade orsaker till ohälsa snarare än på enskilda sjukdomar.

Behandlingen beaktar patientens hela livssituation, inklusive levnadsvanor och medicinska behandlingar.
En livsstilsmedicinsk behandling kan vara det mest effektiva sättet att höja patientens livskvalitet även om grundsjukdomen inte är livsstilsrelaterad.

Behandlingsteam

Österåsens behandlingsteam inkluderar specialutbildade kockar, dietist, fysioterapeuter, hälsopedagog, psykolog, läkare, diabetes-, onkolog-, och företagssköterskor.

I verksamheten ingår även skötsel av terapiskog och trädgårdar, vård av kulturminnesmärkta lokaler samt administrativa funktioner.