En gåva från folket

När Svenska Läkarsällskapet föreslog ett mer kraftfullt bekämpande av lungtuberkulos hos allmänheten infann sig en lösning när det svenska folket överlämnade en gåva till kungen.

Den gåva från Sveriges folk, som Konung Oscar II emottog vid sitt tjugufemåriga regeringsjubileum år 1897, anslog Konungen till en fond, ”Konung Oscar II:s Jubileumsfond”, med uppgift att bekämpa lungtuberkulosen i vårt land. Enligt Konungens egen utsaga gav Drottning Sophia idén till medlens användning. Deras Majestäters högsinnade initiativ ledde snabbt till praktiska resultat, i det att Sveriges första folksanatorier Hålahult, Hessleby och Österåsen skapades.

     Källa: Konung Oscar II:s Jubileumsfond 1897 – 1947

Jubileumskommittén med Drottning Sophie

Hålahults sanatorium 1900

Hessleby sanatorium 1901

Spenshults sanatorium 1916

Österåsens sanatorium 1901

Jubileumssanatorierna

Jubileumssanatorierna var lokaliserade till skogs- och bergstrakter med ”hög luft” där patienter med lungsot tillbringade många timmar utomhus varje dag året runt. Ligghallar, vända mot söder, hade utsikt över park- och trädgårdar. Patienter ordinerades skogspromenader på promenadvägarna med vidsträckt utsikt. Till varje sanatorium hörde en köksträdgård med damm. Härifrån levererades frukt, grönsaker och is till köket, blommor till byggnadernas olika rum och hö till hästarna.
Vackra och ändamålsenliga lokaler innehöll bland annat bibliotek, snickeriverkstad och bokbinderi. Meningsfulla aktiviteter, lärande och kulturella upplevelser ansågs viktiga för patienternas hälsa och välbefinnande. Stämningen på sanatorierna beskrevs ofta som ”ljus och förtröstansfull”. Föredrag, konserter, bio, teaterföreställningar och andra festligheter anordnades regelbundet. Flera konstnärer, musiker, författare och akademiker från hela landet tilltalades av den inspirerande miljön vid Österåsen som erbjöd många möjligheter att utöva aktiviteter med anknytning till kultur, utbildning och praktiskt hantverk.

Österåsen är idag det enda av jubileumssanatorierna som är tillgängligt för allmänheten.

Från Sanatorium till Sjukhus

När penicillinbehandling introducerades under 1950-talet avtog efterfrågan på sanatoriets vårdplatser. 1960 blev Österåsen ett sjukhus för patienter med bland annat lungsjukdomar och reumatism i behov av ”klimat och miljöbyte”.

Från Sjukhus till Hälsohem

I slutet av 1970-talet renoverades Österåsen. Landstinget köpte sjukhuset och öppnade 1982 Sveriges enda offentligt ägda hälsohem. Hit kom människor från hela landet för att lära sig hälsosamma vanor kring kost och motion.

Från Hälsohem till Livsstilsmedicin

Idag är Österåsen ett kompetenscentrum för Livsstilsmedicin, det enda i landet som erbjuder rehabilitering och förebyggande stöd med livsstilsförändring i en hälsofrämjande natur- och kulturhistorisk miljö.